subvenció doblatge

Es publiquen les bases de la subvenció per a doblar i subtitular al català, occità i la LSC en llargmetratges i sèries per a plataformes i suport físic

A partir de les 9 del matí del 17 d’abril les distribuïdores, productores i plataformes poden demanar la subvenció per doblar i subtitular al català i a l’occità i incorporar la llengua de signes catalana a les pel·lícules i sèries destinades a edició física o plataformes.

Són subvencions per promoure la llengua catalana i la llengua occitana en el doblatge, la subtitulació i l’audiodescripció, així com la interpretació en llengua de signes catalana, en llargmetratges i sèries que es distribueixen a través de plataformes digitals de continguts audiovisuals i/o en suports físics (DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K).

S’entén per llargmetratge l’obra audiovisual amb una durada superior als 60 minuts.

S’entén per sèrie l’obra audiovisual seriada amb una durada global mínima de 90 minuts.

S’entén per plataforma digital el servei de comunicació audiovisual a petició o no lineal, ofert per un prestador del servei, per al visionament o l’audició de programes i continguts audiovisuals a petició pròpia i en el moment triat pel consumidor, sobre la base d’un catàleg de programes seleccionat pel prestador del servei.

Podran demanar la subvenció tant les empreses distribuïdores que estiguin inscrites en el registre d’empreses audiovisuals corresponent amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i les empreses prestadores d’un servei de comunicació audiovisual a petició a través de plataformes digitals, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.

Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants, a més a més de complir amb allò que estableix la base general 4 han de complir amb els requisits següents: 

 • a) La versió original dels llargmetratges i de les sèries ha de ser en una llengua no oficial a Catalunya. Aquest requisit no s’aplica en les obres d’animació ni en la interpretació en llengua de signes catalana.
 • b) L’audiodescripció només es pot sol·licitar per a continguts que disposin de versió doblada en català.
 • c) Les versions objecte d’aquesta subvenció s’han de distribuir a Catalunya abans del 15 de juliol de l’any següent al de concessió de la subvenció, tenint present que les despeses subvencionades s’han de fer durant l’any natural de concessió o durant l’any anterior.
 • d) Les versions objecte d’aquesta subvenció s’han de distribuir, com a mínim, en una plataforma digital de continguts audiovisuals de titularitat privada o amb participació majoritària d’empreses privades en el seu finançament o govern, o bé en un suport físic (DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K), en què s’ha d’indicar que inclou les versions en català, occità i llengua de signes catalana, segons correspongui.
 • Només computen les plataformes digitals amb una facturació anual superior als 10 milions d’euros en l’Espai Econòmic Europeu.
 • e) S’ha de presentar una sol·licitud per a cada llargmetratge i una sol·licitud per a cada temporada de sèrie, que pot incloure doblatge, subtitulació, audiodescripció i interpretació en llengua de signes catalana.
 • f) Les empreses distribuïdores poden sol·licitar:
 • Pel que fa a les sèries, un import màxim de 400.000 € per sol·licitant.
 • Pel que fa als llargmetratges, un nombre màxim de 30 títols per sol·licitant.
 • g) Les empreses prestadores d’un servei de comunicació audiovisual a petició a través de plataformes digitals només poden sol·licitar la subvenció per a llargmetratges i sèries produïts o encarregats per la mateixa empresa o per empreses del mateix grup empresarial.
 • h) Les empreses prestadores d’un servei de comunicació audiovisual a petició a través de plataformes digitals han de tenir una facturació anual superior als 10 milions d’euros en l’Espai Econòmic Europeu.

Despeses subvencionables

Son subvencionables les despeses de doblatge, de subtitulació, d’audiodescripció i d’interpretació en llengua de signes de llargmetratges, sèries i tràilers.  

El cost subvencionable no pot excedir els imports màxims següents: 

 • a) Per al doblatge: 
 • Ficció: 130 euros per minut. 
 • No ficció: 50 euros per minut. 
 • b) Per a la subtitulació: 12 euros per minut.
 • c) Per a l’audiodescripció: 20 euros per minut.
 • d) Per a la interpretació en llengua de signes: 20 euros per minut.

No són subvencionables les despeses indirectes o generals que preveu la base general 6.5.

El procediment de concessió de les subvencions es tramita d’acord amb el règim de concurrència no competitiva.

L’òrgan instructor elabora la proposta definitiva de concessió de cadascuna de les sol·licituds a mesura que es reben, per ordre estricte de presentació de les sol·licituds, depenent del compliment dels requisits de participació i d’acord amb la disponibilitat pressupostària. Si el saldo de crèdit disponible no permet subvencionar el 100% de les despeses de la sol·licitud corresponent, cal atendre la sol·licitud següent, d’acord amb l’ordre esmentat, que es pugui subvencionar en la seva totalitat.

Consulta tota la informació al portal del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Qualificació
Redacció desdelsofà
Pàgina web | Més articles

Troba tot el contingut en català i aranès de les plataformes de streaming i televisions. Coneix streamers i col·lectius que difonen l'audiovisual en català.

Comparteix el contingut

Actualitat, Català, Cinema, Pel·lícules, Plataformes Streaming, Sèries, VOSC